ห้างสรรพสินค้า : สมาชิก

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกับงาน Imperial Mid Year Sale


 รางวัลที่ 1 Iphone 6 16GB มูลค่า 24,900 บาท 
1.คุณ สุทัศน์ คำสาร   

รางวัลที่ 2 Ipad Mini มูลค่า 13,400 บาท 
1.คุณกฤตย์ชนิสรา พุกเจริญ  

รางวัลที่ 3 Samsung galaxy core prime มูลค่า 5,990 บาท ได้แก่
1.คุณชินภา รุ่งเรือง 
2.คุณกัณฑ์ฏฌา สุริยะศุภพงศ์  

รางวัลที่ 4 Samsung galaxy tab 3v มูลค่า 4,990 บาท 
1.คุณศิรินภา กล้ากสิกิจ 
2.คุณอทิตยา รอดสงค์ 
3.คุณแถว ฝาปาฝา  

รางวัลที่ 5 Samsung galaxy ace 4ve มูลค่า 3,590 บาท 
1.คุณปรีชา ขวัญมิ่ง  
2.คุณสุวิมล อารยะพิศิษฐ์ 
3.คุณธนชาติ คชชีพ 

รางวัลที่ 6 Gift Voucher imperial มูลค่า 500 บาท 
1. คุณนันทพร หยาดทอง
2. คุณวรเศรษฐ์ ทองเจริญชัยกิจ
3. คุณมาลัย ปัญจะดาวคุปต์
4. ว่าที่ร.ต.ชัยพฤกษ์ นิรมาณ
5. บุญเคียบ ปุตุรงค์
6. คุณวิภาวี ดาบเงิน
7. คุณอาภรณ์ ศรีรุ้ง
8. คุณสมาพร อ้นโต
9. คุณเนตรภิรมย์ พิมพ์รัตน์
10. คุณนรเศรษฐ์ ทองกลม
11. คุณมลฑา รัตนอัมพร
12. คุณบัวผัน อุยบอน
13. คุณกิติกุล กฤตยานุกูล
14. คุณพิรพัฒน์ โพลงพันธ์
15. คุณนาฏยา ศักดิ์วิเศษ
16. คุณรจนา ชื่นพิศาล
17. คุณพัชรพล บุตรรัก
18. คุณก่อเกียรติ อ้นรัตน์
19. คุณวิสุดตา ศรีสถาน
20. คุณสุภัทร์ เทียงผง
21. คุณดลวัฎฎ์ สงวนสุข
22. คุณกัมพล โทนสูงเนิน
23. คุณชัชวาลย์ พันพิพัฒน์
24. คุณชนิกา คล่องแคล่ว
25. คุณกิตติพงษ์ ชีพเจริญ
26. คุณกนกมาศ ชนปทาธิป
27. คุณดารินทรธร ปาต้น
28. คุณสุนิสา ชำไป
29. คุณมาณี คลังเปรมจิตต์
30. คุณสุรีย์ อาศัย
31. คุณศิริรัตน์ เนี่ยมศิริ
32. คุณพิทฤติ แซ่เจีย
33. คุณธนภัทร แม้นบุญสว่าง
34. คุณบุญยภรณ์  อินทรีย์
35. คุณธีรพงษ์  โพล้งศิริ
36. คุณเสาวรัตน์  พุรอด
37. คุณวันธนา เกาะแก้ว
38. ศิราภรณ์ ศรีบุรินทร์
39. คุณวัชระ อนุทูล
40. คุณ ชยาพร แสงรัตนกูล

เงื่อนไขการรับรางวัล

สำหรับผู้โชคดีรางวัลที่ 1 , รางวัลที่ 2, รางวัลที่ 3 ,รางวัลที่ 4 และรางวัลที่ 5 มีพิธีมอบรางวัล ขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องอบรม ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง โดยผู้โชคดีต้องนำหลักฐานดังนี้

?        ผู้โชคดีต้องนำหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน โดยเซ็นกำกับรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น

  • ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง (ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธ์)
  • ผู้โชคดีต้องจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

 สำหรับผู้โชคดีรางวัลที่ 6 ติดต่อรับรางวัลในวันที่ 1-31 สิงหาคม 2558  ณ  เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Imperial Department Store ชั้น 3 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ในช่วงเวลาทำการ โดยผู้โชคดีต้องนำหลักฐานดังนี้

        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น

หมายเหตุ : ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ยินดีกับผู้โชคดีทุกๆท่านด้วยนะครับ สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปที่เบอร์ของท่านที่ได้แจ้งไว้ครับ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-7568217-9 
ต่อ 2714 , 2518 (ฝ่ายการตลาด)